หลักเกณฑ์การขอพระราชทานอภัยโทษ (เป็นรายบุคคล)

คุณสมบัต

                                                           1. ต้องเป็นนักโทษที่คดีเด็ดขาดแล้ว

                                                           2. ผู้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ต้องเป็นผู้ต้องโทษหรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น บิดา  มารดา บุตร ธิดา 

                                                                และญาติผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิด


หลักฐาน

                                                          1. สำเนาคำพิพากษาทุกชั้นศาลที่ปรากฎ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยจ่ายศาล

                                                          2. บันทึกความเห็นแพทย์หรือจิตแพทย์ กรณีพักโทษอ้างปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

                                                          3. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น                                                                                                                                                                                -  หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่
                                                               -  เอกสารประกอบคุณงามความดีตามที่ได้อ้าง
                                                               -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ต้องขังและผู้ที่เกี่ยวข้อง